รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  15 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาโมเลกุล พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีความรู้ด้านชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เป็นอย่างดี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและจัดทำเอกสารได้
  6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  7. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างนี้ ดังนี้

  IELTS Academic Module คะแนนไม่ต่ำกว่า 3

  TOEFL IBT  คะแนนไม่ต่ำกว่า 29

  TOEFL ITP  คะแนนไม่ต่ำกว่า 390

  TOEIC  ไม่ต่ำกว่า 400

  MU Grad Test  ไม่ต่ำกว่า 36

  โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (ต้องแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำหน้าที่เป็นผู้เตรียมสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
  2. เป็นผู้ช่วยอาจารย์ทำโครงการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ดูแลเครื่องมือต่าง ๆ ของภาควิชาฯ และ สนับสนุนยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะฯ ด้านงานวิจัย
  4. ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการที่ได้รับมอบหมาย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย            
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. ภาควิชาฯ สัมภาษณ์เบื้องต้น
  2. สอบปฏิบัติ/ข้อเขียน
  3. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,500 บาท

  สิทธิการรักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม

  สวัสดิการอื่น ๆ ของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :