รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (งานด้านอัตรากำลัง/คุณวุฒิปริญญาตรี-โท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานการจ้างเหมาบริการ(Outsource)จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปี นับจนถึงวันสมัคร
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจ้างเหมาบริการของคณะฯ
  2. การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล รวมถึงรายงานผลความเหมาะสมของอัตรากำลังภาควิชา/หน่วยงาน
  3. การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบ SAP และการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆภายในคณะฯ
  4. การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
  5. การทำรายงานวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
  6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. เงินเดือน ๒o,o๙o บาท 
  ๒. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  ๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ๔. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  ๕. การตรวจสุขภาพประจำปี
  ๖. ค่าทำงานล่วงเวลา
  ๗. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
  ๘. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  ๙. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  ๑o. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  ๑๑. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  ๑๒. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  ๑๓. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๑๔. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  ๑๕. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  ๑๖. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  ๑๗. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  ๑๘. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  ๑๙. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  ๒o. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  ๒๑. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ