รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ทะเบียนและประมวลผล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานบริหารการศึกษา หน่วยทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณลักษณะ
  - มีความสามารถในการวางแผนการทำงานประจำ และ/หรือการจัดทำโครงการต่าง ๆ ประจำปีที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ได้
  - มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับดีขึ้นไป
  - มีทักษะการประสานงาน สามารถประสานงานกับบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
  - มีทักษะในการพูดคุย หรือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้
  - มีความละเอียดรอบคอบในการสื่อสาร สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม
  - หากมีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนและประมวลผลภายในสถาบันการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION)
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม/ลด การถอนรายวิชา รวมถึงการเลือก Track ของนักศึกษา การจองรายวิชาเรียน การจัดรายชื่อนักศึกษาให้อาจารย์บ้านผู้ดูแลนักศึกษา และการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
  - ปฏิบัติงานการประมวลผลการศึกษาตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และที่เกี่ยวข้อง
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาออก/ลาพักการศึกษา และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
  - ปฏิบัติงานการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
  - ปฏิบัติงานการจัดทำ ดำเนินการโครงการประจำปีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประสานงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุปริญญาตรี 20,090 บาท

  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุปริญญาโท 23,440 บาท

  กรณีมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเพิ่ม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0909
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :