รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  13 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  23 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการคลังในมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

         ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่น ที่ประยุกต์กับงานด้านการเงินได้

          ๒. เพศหญิง / ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

          ๓. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ได้ในระดับดี

          ๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

          ๕. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

          ๖. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

          ๗. หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP หรือ ระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          ๘. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร โดย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

          ๑. ปฏิบัติงานด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

          ๒. บริหาร จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินการต่าง ๆ

          ๓. จัดทำรายงานด้านงบประมาณ และรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง

          ๔. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบงานคลัง

          ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐- บาท

  สวัสดิการ : มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล  ๒๐,๐๐๐.-/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ติดต่อสอบถาม นางสาวณัฐนรี คล้ำพงษ์ ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔ E-mail nutnaree.clo@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ