รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  13 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  25 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุในมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

         ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

         ๒. เพศหญิง / ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

         ๓. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ได้ในระดับดี

         ๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

         ๕. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

         ๖. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

         ๗. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร โดย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

         ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา

         ๒. ศึกษา ค้นคว้ารายละเอียด วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์

         ๓. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุครุภัณฑ์

         ๔. จัดทำรายงานด้านพัสดุ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบงานพัสดุ

         ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐- บาท

  สวัสดิการ : มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล  ๒๐,๐๐๐.-/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ติดต่อสอบถาม นางสาวณัฐนรี คล้ำพงษ์ ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔ E-mail nutnaree.clo@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ