รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีอายุไม่เกิน ๓๐ปี
  • ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS(Academic Module)คะแนนไม่ต่ำกว่า 4
  • TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 40
  • TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 433
  • TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 120
  • TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 500
  • MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 48
  • MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 70
  • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์ได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้ข้อมูลการเรียนการสอนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง, รับสมัครนักเรียน,              จัดตารางเรียน, ดำเนินการด้านจัดสอบ งานด้านและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนตามอัตราแรกบรรจุตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  ประกันสังคม

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ประกันสุขภาพกลุ่ม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  088-883-6847
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ