รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงาน การทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยาทางอาหาร (Food toxicology) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ (Microbiological risk assessment) และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health risk assessment) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

                    ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด  ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

                    ๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วน

                             ตามหลักสูตรแล้ว  ๑ ฉบับ

                    ๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ๑ ฉบับ

                    ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ๑ ฉบับ

                    ๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส

                    ๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

                     ๔.๗  จดหมายหรือเอกสารให้คำรับรองผู้สมัคร (Letter of recommendation) อย่างน้อย  ๒ ท่าน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาทิ พิษวิทยา (Toxicology) เภสัชวิทยา (Pharmacology) ชีวเคมี (Biochemistry) เทคนิคการแพทย์ (Medical technology)     โภชนศาสตร์ (Nutrition) วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food science) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์การทำงาน การทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ พิษวิทยาทางอาหาร (Food toxicology) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ (Microbiological risk assessment) และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health risk assessment) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการ

  ทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร) โดยมีคะแนน ดังนี้

  • IELTS (academic module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
  • TOEFL IBT (internet based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ
  • TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
  • TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
  • MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. ความเรียงเกี่ยวกับแผนการพัฒนาตัวเองในอาชีพอาจารย์ และการทำวิจัย (ไม่กำหนดรูปแบบ)
  2. นำเสนอการสอน และงานวิจัย เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๓๒,๔๕๐  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :