รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานจัดซื้อและบริหารสัญญา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์บริหารงานด้านการจัดซื้อจัดหาพัสดุในองค์กร ไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีเป็นบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์บริหารงานด้านการจัดซื้อจัดหาพัสดุในองค์กร ไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีเป็นบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา
  • มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานของคณะฯ
  • มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมและเขียนรายงานการประชุมได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่  
  • มีทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผลงานการเรียนรู้งานและรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง
  • มีความเป็นผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
  •  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ดี
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือให้การรับรอง กรณียังไม่ผ่านการอบรมหากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารภายใน 1 ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  ลักษณะงานด้านการบริหาร

  1.1  วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อและการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ

  1.2 กำหนดกระบวนการในการจัดหาและการบริหารสัญญา รวมทั้งควบคุมดูแลการจัดหา , การบริหารสัญญาของเจ้าหน้าที่

  1.3 พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  1.4 ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินการจัดหาและบริหารสัญญาให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด

  2. ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติในด้านการจัดซื้อและการบริหารสัญญา

  2.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยจัดซื้อและบริหารสัญญา

  2.2 ควบคุมดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จให้เป็นไปตามข้อข้อบังคับและระเบียบ
  2.3 ควบคุมดูแลการทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจสอบรับพัสดุ การสำรวจความชำรุดบกพร่องการคืนหลักประกันสัญญาของคณะฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

  2.4 จัดทำคำของบประมาณประจำปีของหน่วยจัดซื้อ

  2.5 จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายการพัสดุให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

  2.6 จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การตรวจรับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนงาน            

  2.7 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการทำสัญญา

  2.8 จัดทำระบบบัญชีรายชื่อและประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง

  2.9 จัดทำผลประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานจัดซื้อและบริหารสัญญา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าตอบแทน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท 
  • (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • Sport Center
  • รถบริการรับ-ส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 152
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :