รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานบริการการวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  16 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และงานที่ซับซ้อน
  5. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office เป็นอย่างดี การสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย เช่น SciVal เป็นต้น
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีคะแนน TOEIC มากกว่า 400 คะแนน หรือคะแนน IELTS (Academic Module) ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร
  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดการอบรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย เช่น  หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL2) และหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3 (BSL3) จัดการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับพนักงานสถานที่ การอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามมาตรฐาน ESPReL เป็นต้น
  2. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (Institutional Biosafety Committee: FTM-IBC) เพื่อประสานงานการพิจารณารับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละ 1 ครั้ง
  3. ตรวจติดตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักวิจัย เช่น พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558  พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.2542 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล นโยบายคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นต้น
  4. วางแผนจัดระบบสารเคมี และของเสียสารเคมี เพื่อให้สามารถมีการตรวจติดตาม (Lab Safety Monitoring) ความปลอดภัยของบุคลกรที่ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย          
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  สิทธิการรักษาพยาบาล  กองทุนประกันสังคม

  สวัสดิการอื่น ๆ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ