รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  12 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
   
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดคุณวุฒิ
  2. อายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  4. มีความสามารถในการออกแบบ  website, web programming  เบื้องต้น, HTML, CSS, PHP, C#, C++, MySQL
  5. มีความสามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอน การจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและสื่อประชาสัมพันธ์ 
  6. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งควบคุม ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  8. มีความเข้ารู้ความเข้าใจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  9. มีความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
  10.  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  11.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
  12. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
  2. รับผิดชอบจัดทำเวบไซต์วิทยาลัยศาสนศึกษา และ เผยแพร่ข้อมูลลงในเวบไซต์วิทยาลัยศาสนศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การออกแบบสื่อการเรียนการสอน และจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  4. จัดทำฐานข้อมูลและการจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คัดเลือกจากใบสมัคร
  2. สอบปฏิบัติ ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา (ผู้เข้าสอบต้องนำคอมพิวเตอร์ของตนเองมาเพื่อใช้ในการสอบ)
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน     ๒o,o๙o  บาท 
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สวัสดิการอื่นๆ ตามสิทธิ์พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
 • หมายเหตุ :
  รับสมัครผ่านทางระบบ E-Recruitment เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ