รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง นิติกร ของส่วนงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย ๑ ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี  (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์  
  3. มีความสามารถในการคิดพิจารณา วิเคราะห์ แยกแยะ วิจารณ์จับประเด็น มีข้ออ้างอิงต่าง ๆ  
   อย่างละเอียดรอบคอบ
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  5.   มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  2. งานด้านสัญญา จัดทำ ร่าง ตรวจสอบ ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ และโรงพยาบาล
  3. ดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์
  4. ดำเนินงานด้านคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา แพ่ง ปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ/โรงพยาบาล/บุคลากรคณะฯ
  5.  ศึกษา/รวบรวมให้ความเห็นทางกฎหมายกับหน่วยงาน/บุคลากร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมต่างๆ 
  6. การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
  7. ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพงานที่หน่วยงานกำหนด
  8.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1.  ภาคการสอบข้อเขียน จำนวน 170 คะแนน  น้ำหนักคะแนนร้อยละ100

  การแบ่งน้ำหนักคะแนนเป็นดังนี้

  -  ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  70 คะแนน  น้ำหนักคะแนนร้อยละ20

  -  ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน น้ำหนักคะแนนร้อยละ80

  โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียน
  ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

  2. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  น้ำหนักคะแนนร้อยละ100

  การแบ่งน้ำหนักคะแนนเป็นดังนี้

    -  การสอบสัมภาษณ์   50  คะแนน  น้ำหนักคะแนนร้อยละ 50

    -  การสอบภาคปฏิบัติ  50  คะแนน  น้ำหนักคะแนนร้อยละ 50

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  เงินเดือนขั้นต่ำ  20,090บาท

  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  หมายเหตุ  :    1. ปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  วิทยาเขตพญาไท  จำนวน  3  อัตรา

                         2.ปฏิบัติงานที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  จำนวน  1  อัตรา

   

 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 146-154
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :