รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  19 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  23 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านบริหารการศึกษา / การประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูด อ่านได้ดี และเขียนพอใช้
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการด้านการศึกษาได้
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริการการศึกษา - ดำเนินการขอตามขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอน,จัดตารางสอน, เก็บรวบรวมและทำเอกสาร, จัดทำแบบประเมินการสอนพร้อมสรุปผล และจัดทำคะแนนเพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย
       1.1 จัดทำเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เพื่อสื่อสารรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 
       1.2 ช่วยในการจัดเตรียมสื่อการสอนในรูปแบบของวิดีโอหรือการถ่ายทอดสดทางระบบประชุมออนไลน์ต่างๆ
  2. งานพัสดุและการเงิน - ดำเนินการเบิกจ่าย สืบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ เบิกและรวบรวมเอกสารส่งบัณฑิตวิทยาลัยและกองเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. งานกิจการนักศึกษา - ดำเนินการสมัคร/เบิกจ่าย/ปิดทุน, ดำเนินการด้านการอบรมทางวิชาของนักศึกษา, ติดตามความก้าวหน้าและอื่นๆ ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนและสร้างความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกและศิษย์เก่า
       3.1 ดำเนินการทำคำสั่ง/เตรียมการ/ส่งผลสอบ QE, Proposal และ Thesis ทั้ง ปริญญาโทและปริญญาเอก
  4. งานพัฒนาคุณภาพ - ดำเนินการเก็บรวบรวมและจัดทำเอกสารรคุณภาพ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น SiIM-TQA/TQF/AUN-QA/EdPEx/CHE
       4.1 รวบรวมและบันทึกสรุปข้อมูลภาระงานสอนหลังปริญญาของอาจารย์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท, เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท
  2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ 
  3. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  6. การตรวจสุขภาพประจำปี
  7. ค่าทำงานล่วงเวลา
  8. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  9. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  10. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  11. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  12. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  13. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  14. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  15. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  16. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  17. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  18. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  19. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  20. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  21. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :