รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาหูหนวกศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 พฤศจิกายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านการออกแบบในเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (วัสดุผ้า) หรือประยุกต์ศิลปศึกษา หรือเทียบเท่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ (วัสดุผ้า) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

  2. กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการออกแบบสาขาอื่น จะต้องมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรีเป็นสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (วัสดุผ้า) หรือประยุกต์ศิลปศึกษา หรือเทียบเท่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ (วัสดุผ้า) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

  3. มีผลงานทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านการออกแบบในเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนรายวิชาด้านงานผ้า หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรม และทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการตัดเย็บ การทำงานออกแบบต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ การใช้โปรแกรมด้านการออกแบบหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอก ออกแบบเชิงพาณิชย์ โดยรับผิดชอบรายวิชาและเป็นผู้สอนรายวิชาด้านออกแบบและงานผ้า และรายวิชาตามที่คณะกรรมบริการหลักสูตรหรือภาควิชาหูหนวกศึกษามอบหมาย

  2. งานวิจัย โดยศึกษาวิจัยด้านการออกแบบที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนหูหนวก/คนพิการอื่นๆ และการเขียนบทความวิชาการลงในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

  3. งานบริการวิชาการ โดยเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของภาควิชาหูหนวกศึกษา และบริการวิชาการภายนอก

  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาหูหนวกศึกษา/ตัวชี้วัด PA ส่วนงาน งานประชุม เป็นต้น

  5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาหูหนวกศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากใบสมัคร

  2. สอบข้อเขียน            

  3. สอบปฏิบัติด้านการสาธิตการสอนจริงกับนักศึกษาหูหนวกระดับปริญญาตรี หัวข้อการนำผ้ามาออกแบบของใช้ในเชิงพาณิชย์ ระยะเวลา 30 นาที

  4. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาเอก 32,450 บาท
    
  2. สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02889-5315-9 ต่อ 1232
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :