รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ธันวาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางสาธารณสุข เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5
  2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  3. อายุไม่เกิน 45 ปี
  4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
   4.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
   4.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

  4.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  4.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  4.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  5.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  6.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  7.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1.มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานระดับดีมาก

  2.มีศักยภาพที่จะพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ

  3.มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั้งด้านการอ่าน พูด และเขียน

  4.มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5.มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตุผล และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี

  6.มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละแผนการศึกษาของส่วนงานที่สังกัด

  ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด   สามารถเป็นผู้ช่วยสอนระดับปริญญาโทในวิชาดังต่อไปนี้

  1. สศพส 688 การประเมินภาวะสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้นและเภสัชวิทยา
  2. สศพส 689 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ
  3. สศพส 672 ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. งานการสอน
  2. งานวิจัย
  3. งานบริการวิชาการ
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก      1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

                                                3. ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน              32,450 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ ต่อ ๑๑๐๓
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :