รายละเอียดตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
    อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข)
  • จำนวน :
    1 อัตรา
  • ประเภทบุคคล :
    พนักงานมหาวิทยาลัย
  • สังกัด :
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ปฏิบัติงาน :
    ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
  • เปิดรับสมัคร :
    1 ธันวาคม 2564
  • ปิดรับสมัคร :
    11 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
  • ประกาศรายชื่อ :
    26 กันยายน 2565
  • วันที่นัดหมาย :
    -
  • วันที่รายงานตัว :
    -
  • ระดับการศึกษา :
    ปริญญาเอก
  • ประสบการณ์ :
    -
  • อายุไม่เกิน :
    45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  • คุณสมบัติผู้สมัคร :

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

    1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางสาธารณสุข เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5
    2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
    3. อายุไม่เกิน 45 ปี
    4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
      4.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
      4.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

    4.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
    4.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
    4.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

    หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

    5.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

    6.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

    7.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

    ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

    1.มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานระดับดีมาก

    2.มีศักยภาพที่จะพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ

    3.มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั้งด้านการอ่าน พูด และเขียน

    4.มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

    5.มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตุผล และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี

    6.มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละแผนการศึกษาของส่วนงานที่สังกัด

    ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด   สามารถเป็นผู้ช่วยสอนระดับปริญญาโทในวิชาดังต่อไปนี้

    1. สศพส 688 การประเมินภาวะสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้นและเภสัชวิทยา
    2. สศพส 689 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ
    3. สศพส 672 ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ
  • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
    ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    IELTS(Academic Module)
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    6
    TOEFL IBT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    79
    TOEFL ITP
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    550
    TOEFL CBT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    213
    MU GRAD Test
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    80
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    1. งานการสอน
    2. งานวิจัย
    3. งานบริการวิชาการ
    4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

    หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก      1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

                                                  3. ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

  • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

    อัตราเงินเดือน              32,450 บาท

     

    สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

     

  • หมายเหตุ :
    -
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
    ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ ต่อ ๑๑๐๓
  • เอกสารประกอบ :
    อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
    ดาวน์โหลดประกาศ
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :