รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทยฯ (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ธันวาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 มกราคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  15 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บชบ.) สาขา บัญชี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ดังนี้ 
     - Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
     - หากสามารถใช้งานโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
     - วิเคราะห์/สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากเวบไชต์ของทางราชการ หรือเอกชน
  5. มีความละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
  6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจที่รักในงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
  2. จัดทำใบจองงบประมาณ จำแนกแหล่งเงิน หมวดรายจ่าย ตรวจสอบงบประมาณที่ใช้จ่าย
  3. จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
  4. ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารและจัดทำฎีกาเบิกเงิน
  5. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์
  สอบข้อเขียน  วันที่ 19 มกราคม 2565

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ