รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 มกราคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ สื่อออนไลน์ เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ นิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยสื่อสมัยใหม่
  4. ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/ Excel/ PowerPoint), Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Premiere Pro, Social Media, Infographic หรือโปรแกรมเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล สื่อภาพยนต์ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
  6. มีทักษะและความรู้ความสามารถในการออกแบบงานกราฟฟิค (Infographic) สามารถผลิตสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ และสื่อวีดิทัศน์หรือภาพยนต์ขนาดสั้น วีดีโอคลิป Podcast รวมทั้งมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคและผลิตสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ การถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ติอต่อประสานงานสื่อมวลชน และจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ วางแผนและจัดการประชุมวิชาการ และกิจกรรมอีเว้นท์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ออกแบบ สร้าง และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิทัล และสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ (Digital Media Creator) อาทิ การออกแบบงานกราฟฟิค (Infographic) สื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ และสื่อวีดิทัศน์หรือภาพยนต์ขนาดสั้น วีดีโอคลิป Podcast เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา และรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมถูกต้อง และทันเวลา
  2. เขียนข่าวและสร้างเนื้อหา (Content Creator) ผลิตรายการออนไลน์และถ่ายทอดสด (Broadcast & Production) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความเป็นเลิศและผลงานวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในช่องทางต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา และรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ถูกต้อง และทันเวลา
  3. บริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของคณะเภสัชศาสตร์ (Social Media Administrator) เพื่อสร้างงและเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะฯ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในช่องทางต่าง ๆ โดยใช้ภาษา และรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ถูกต้อง และทันเวลา
  4. ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ และให้ความร่วมมือหรือประสานงานในการนัดหมายถ่ายทำ สัมภาษณ์วิทยากร รวมถึงร่วมจัดการประชุมวิชาการ การแถลงข่าว หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  5. รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สถิติ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

  สอบข้อเขียน วันที่ 19 มกราคม 2565

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๕,ooo บาท
  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :