รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สถาปนิก
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  (โปรดอ่านเอกสารประกอบ)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (หากสำเร็จการศึกษาสาขาสถาปัดยกรรมศาสตร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ มีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
  3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  คุณสมบัติอื่นๆ

  1. สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  3. สามารถเขียนแบบสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน และงานภูมิสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ และประมาณราคางานก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน และงานภูมิสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี
  5. ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนใจการออกแบบเพื่อองค์กรยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  6. มีความขยัน อดทน รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบเขียนแบบ ตรวจสอบแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา คำนวณค่า Factor และค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) และงานส่วนอื่นๆในด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรมของงานโครงการต่างๆ ภายในหน่วยงาน
  2. จัดทำแผนโครงการต่างๆประจำปีงบประมาณ
  3. วางแผน ร่างขอบเขตรายละเอียดงาน ตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงการต่างๆ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ได้มาตรฐาน ทันสมัย สวยงาม ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม แก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  5. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชา
  6. ตรวจสอบและติดตามการทำงานโครงการต่างๆให้ได้มาตรฐาน
  7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านงานสถาปัตยกรรม และแก้ไขปัญหางานโครงการต่างๆ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากหลักฐานสมัครงาน และ การสอบสัมภาษณ์ (โปรดนำ portfolio มาด้วย)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท

  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารและลงชื่อสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย หากหลักฐานไม่สมบูรณ์อาจมิได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 5026, 02 201 5027, 02 201 5013
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :