รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาหูหนวกศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการสอนระดับประถมศึกษา หรือการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ/หรือ มีผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้านการศึกษาหรือภาษาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษา  

  ๒.   หากมีประสบการณ์ด้านการสอนระดับประถมศึกษา หรือการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ/หรือ   มีผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  งานสอน โดยเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรในกลุ่มวิชาชีพครู        กลุ่มวิชาการศึกษาของคนหูหนวก และรายวิชาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย

  ๒.   งานวิจัย โดยศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาของคนหูหนวก และการเขียนบทความวิชาการลงในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

  ๓.   งานบริการวิชาการ โดยเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของภาควิชาหูหนวกศึกษา และให้บริการวิชาการภายนอก

  ๔.  งานที่มอบหมายอื่นๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาหูหนวกศึกษา ตามตัวชี้วัด PA ส่วนงาน งานประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๕.  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาหูหนวกศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑.   คัดเลือกจากใบสมัคร

  ๒.   สอบข้อเขียน            

  ๓.   สอบปฏิบัติด้านการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

        หัวข้อ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง

  ๔.   สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท

  ๒. สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02889-5315-9 ต่อ 1232
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :