รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 2)
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์

  ๒.  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๒๕ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ขึ้นไป

  ๓.  มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Paper Based ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ TOEFL Computer Based หรือ TOEFL Internet Based หรือ TOEFL – ITP เทียบเท่า ๔๘๐ คะแนนขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

  ๔.  มีใบรับรองตามแบบประเมินที่กำหนดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ จากอาจารย์ที่ปรึกษา 

  ๕.  มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  480
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

    ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการสอนวิชาการ หรือวิชาชีพ ในสาขาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอน เป็นที่ปรึกษา ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการเบื้องต้น และกิจกรรมนักศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางวิชาการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาประเมินจากคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานและตำแหน่งที่จะบรรจุ ผลการศึกษาและองค์ประกอบอื่นๆตามที่คณะกรรมการฯกำหนด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเดือนละ ๒๓,๑๘o บาท

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :