รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาหูหนวกศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มีนาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษหรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และ/หรือ มีผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิง หรือ ชาย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
  2. อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันรับสมัคร                
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีวุฒิระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านการศึกษาพิเศษ หรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการศึกษา
  4. หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษหรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และ/หรือมีผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานสอน โดยเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) ตามที่คณะกรรมการ           บริหารหลักสูตรมอบหมาย

  2. งานวิจัย โดยศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ

  3. งานบริการวิชาการ โดยเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของภาควิชา และให้บริการวิชาการภายนอก

  4. งานที่มอบหมายอื่นๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ภาควิชา ตามตัวชี้วัด PA ส่วนงาน  งานประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาหูหนวกศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากใบสมัคร

  2. สอบข้อเขียน            

  3. สอบปฏิบัติด้านการนำเสนอผลงานวิจัย ระยะเวลา 20 นาที

  4. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาเอก 32,450 บาท
  2. สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02889-5315-9 ต่อ 1232
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :