รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนภาษาอังกฤษ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • เปิดรับสมัคร :
  28 มีนาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตรด้านการสอน ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในสาขาการแปล การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรและการสอน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

  3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 (กรณีที่จบในประเทศไทย)

  4. ไม่มี F ในรายวิชาหลักของทุกระดับการศึกษา

  5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

                       - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                       - TOEFL – iBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

                       - TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                       - TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                       - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  6. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม

  7. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  2. สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรการฝึกอบรมและระดับประกาศนียบัตร

  3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย ในสาขาวิชาและวิชาชีพชั้นสูง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบข้อเขียนวิชาความรู้ภาษาอังกฤษ สอบสอนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน              32,450  บาท

  สวัสดิการ                   ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสารทุกกรณี
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 ต่อ 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :