รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาศึกษาศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 มิถุนายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Innovation) หรือนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) ที่สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  

  ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา๘(๑๐) และมาตรา๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

                     ๒. คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (Educational Science) สาขาวิชาการจัดการ/ การบริหารการศึกษา (Educational Management/ Administration) สาขาวิชาการประเมินผลทางการศึกษา (Educational Evaluation) หรือสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง

                     ๓. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Innovation) หรือนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) ที่สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD)

  ๔. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ผลภาษาอังกฤษไม่หมดอายุจนถึงวันได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  - IELTS (Academic Module)

  - TOEFL IBT (Internet Based)

  - TOEFL ITP

  - TOEFL CBT

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ดังนี้

                     ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

                     ๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก          การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

  รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออกมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ และ/ หรือการทดสอบสอน เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

  รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตาม  มติคณะกรรมการคัดเลือก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : ปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :