รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชารังสีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต
  • รวบรวม  วิเคราะห์  ออกแบบ  วางแผน  พัฒนาระบบงานได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
  • เขียนชุดคำสั่ง  ทดสอบความถูกต้องและแก้ไขคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่วางแผนไว้
  • จัดทำระบบเว็บไซต์ได้ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
  • ใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกเบื้องต้นได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  •  วิเคราะห์ข้อมูล จัดการระบบและวางแผนงานได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  • ออกแบบ พัฒนาซอฟท์แวร์ และแอฟพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนงานด้านสารสนเทศของภาควิชาฯ

  • ควบคุม ดูแลการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่พัฒนาเองภายในภาควิชาฯ และพัฒนาโดยบริษัทภายนอกให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานภายในคณะฯ ได้

  • ร่วมดำเนินการ จัดระบบวางแผนในการสนับสนุนงานระบบด้านการเรียนการสอนของภาควิชาฯ

  • ศึกษาวิทยาการใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุง และประยุกต์ใช้กับระบบงานของภาควิชาฯ

  • .ให้คำปรึกษาและแนะนำ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์แก่ บุคลากรของภาควิชา    และผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้อง

  • ปฏิบัติงานในหน้าที่สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศของ ภาควิชาฯ เพื่อการพัฒนางานวิจัย ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  •  สอบสัมภาษณ์

  •  สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิปริญญาโท   ขั้นต่ำ  23,440  บาท
  • คุณวุฒิปริญญาตรี   ขั้นต่ำ  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 146-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :