รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  8 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกด้านภาษาญี่ปุ่นหรือการสอนภาษาญี่ปุ่น

  คุณสมบัติที่ต้องการ

      1. มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี

      2. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้

      3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

                - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                - TOEFL – iBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

                - TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                - TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

         และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     1. สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก วิชาโทรวมทั้งสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกเสรี

     2. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้

     3. ทำงานวิจัยและบริการวิชาการ

     4. ผลิตสื่อการสอน ออกข้อสอบ และงานอื่นๆที่คณะศิลปศาสตร์ขอความร่วมมือ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การคัดเลือก :      สอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :   ปริญญาเอก 32,450 บาท

  สวัสดิการ :         ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :