รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 • เปิดรับสมัคร :
  18 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)                          
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ                
  • มีประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ปี            
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร   
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลในการกำหนดระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการค้นหาความเสี่ยงประเมิน จัดการ าและประเมินผลความเสี่ยง 
  • ดำเนินการงานตามนโยบาลและแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก   
  • ประสานงานและดำเนินการจัดการกับปัญหา/เรื่องที่ต้องการให้แก้ไข/คำร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล   
  • ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำหน้าที่เลขานุการและดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ            
  • ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการวิเคราะห์ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์                              
  • ดำเนินการรักษาระบบโดยบริหารจัดการให้มีการรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและโรงพยาบาลรวมทั้งคำร้องเรียนของผู้รับบริการ 
  • ตรวจสอบความสมบูรณ์ บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการรายงานอุบัติเหตุ เหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เรื่องที่ต้องการให้แก้ไข/คำร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ รวบรวมข้อมูล/ปัญหา วิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภายในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง                
  • สนับสนุและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำให้เหมาะสมกับความรุนแรง โดยประสานงานกับ QA ร่วมกับหัวหน้างาน ในการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
  • ฝึกฝน พัฒนา และควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของ RM(Trainee) ร่วมกับหัวหน้างาน 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท 
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ       
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท      
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท                           
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 1,500 บาท 

  สิทธิประโยชน์สวัสดิการ

  • งินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท  
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ  

   สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :