รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เปิดรับสมัคร :
  3 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  8 สิงหาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศรับสมัครไฟล์แนบ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

          1. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

           2. อายุไม่เกิน 45  ปี

           3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่ง                     แวดล้อมการพัฒนาที่ยั่งยืน, สุขภาพโลก (Global Health), นโยบายสุขภาพ(Health Policy),                  ระบบสุขภาพ / การจัดบริการสุขภาพ (Health Systems/ Services Management), ระบบ                    เศรษฐกิจสุขภาพ (Health Economics), การจัดการการเงินสุขภาพ(Health Financing),

                การปฏิรูปการดูแลสุขภาพ (Health Reform) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

            4. มีผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ                    โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author อย่างน้อย 1 เรื่อง (ที่ไม่ใช่ผลงานส่วนใด                 ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

            5. สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ E-learning ได้

            6. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น Microsoft Office , SPSS และ EndNote เป็นต้น

            7. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย  การบริหารงาน                    บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

            8.  มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผล                 คะแนนภาษาอังกฤษยื่นในวันสมัครจะไม่พิจารณาในการรับสมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบ                 ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง

            9. มีประสบการณ์ในการสอน การวิจัย หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกและนโยบาย                      สุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ :   

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา ในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา จัดการอบรม และวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
  3. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่นักศึกษา เรื่องวิชาการ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  4. บริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
  6. ปฏิบัติหน้าที่การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และจัดหาทุนอุดหนุนวิจัย
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                                   ๑. พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและเอกสารประกอบตามความเห็นของ

                                       คณะกรรมการฯ

                                   ๒. สอบสัมภาษณ์

                                       (คณะกรรมการฯ อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม)

                                   ๓. สอบสอน

                                       (คณะกรรมการฯ อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามประกาศอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านประกาศแนบไฟล์ประกอบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และ QR Code ส่งผลการตรวจ ATK ก่อนมาเข้ารับการสัมภาษณ์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 47 หรือ E-mail ; yanaporn.tha@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :