รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  4 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานวิจัย หรือบริหารงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากหน่วยงานภาครัฐฯ เอกชน ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป :   

  1. ไม่จำกัดอายุ
  2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด.ปี ๓)
  3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

   

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :    

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือในสาขาอื่นๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ TCI กลุ่มที่ ๑ อย่างน้อย ๑ เรื่อง
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปเป็นอย่างดี
  4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  5. หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานวิจัย หรือบริหารงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากหน่วยงานภาครัฐฯ เอกชน ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานในฐานะนักวิจัยของโครงการวิจัยในคณะฯ โดยทำหน้าที่บริหารโครงการวิจัยของคณะฯ เขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุน ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ผลงานวิจัย สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย ปรับปรุงรายงานผลการวิจัย จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งผู้ให้ทุน รวมทั้งจัดทำร่างต้นฉบับสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณะฯ รวมทั้ง ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัย พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารงานวิจัยของคณะฯ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคณะฯ ต่อคณะกรรมการต่างๆ ออกแบบการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของการทำงานวิจัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานวิจัย เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆ ของฝ่ายวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  ๑)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  สอบสัมภาษณ์

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก :  ขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ -คอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓o – ๑๖.oo น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภาคการสอบข้อเขียน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.oo – ๑๒.oo น. โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

            -  เวลา  ๙.oo – ๑o.oo  น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           

            -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

              ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                  ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

  เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น.

                   ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

              การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

  รูปแบบการสอบ : เป็นการจัดสอบ Online (สอบที่บ้านหรือสถานที่ ที่ท่านสะดวก) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  เงื่อนไขการสอบ :  (สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศ)  
              ๑) รายงานตัวก่อนเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที (โดยการกด Join in จาก link ที่ได้รับทาง email ด้านล่างนี้)

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/97764765997?pwd=RGhEWWJ4aFpac2RoYmxKckF0VmlJQT09

  Meeting ID: 977 6476 5997

  Passcode: nursemu

             ๒) ผู้เข้าสอบต้องเตรียม computer, กล้อง (เปิดกล้องระหว่างการสอบ), Internet สำหรับเชื่อมต่อระหว่างการสอบตลอดเวลา 

             ๓) ในระหว่างการสอบผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องที่สามารถมองเห็นผู้สอบและหน้าจอที่ผู้สอบใช้ทำข้อสอบได้ตลอดเวลาในการดำเนินการสอบ
              ๔) เครื่อง computer จะต้องมีโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, โปรแกรม SPSS

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ขั้นต่ำเดือนละ ๓๒,๔๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466 ถึง 80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :