รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะมาปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรม จากแพทยสภา สาขาอายุรแพทย์/อายุรแพทย์ต่อยอด (Fellowship) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านการปฏิบัติการ
  1.1 สืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมด้าน Clinical หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยของหน่วยงาน
  1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เผยแพร่ ผลงานวิจัยทางแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อพัฒนางานวิจัย และมีองค์ความรู้วิจัยทางการแพทย์ สาธารณสุข ที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
  1.3 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำให้การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
  1.4 บริหารจัดการ และควบคุมดูแล พร้อมทั้งลงพื้นที่หรือชุมชนต่างๆ ร่วมกับทีมเก็บข้อมูล เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
  1.5 ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา ให้คำเสนอแนะ พร้อมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลข้อมูลทางสถิติจากโปรแกรมทางสถิต เช่น SPSS, STATA และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ด้านการวางแผน
  2.1 วางแผนการทำงานโครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้ามหายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  2.2 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่หรือชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของโครงการวิจัยอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
  3. ด้านการประสานงาน
  3.1 จัดประชุม หรือเข้าปรึกษาหารือ เพื่อชี้แจงหาแนวทางหรือร่วมวางแผน การดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับผู้บริหาร แพทย์ ทีมปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการวิจัย
  4. ด้านการบริการ
  4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโครงการวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับโครงการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนผู้ร่วมโครงการวิจัยได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
  4.3 ผลักดันโครงการวิจัยที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายอันเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะฯ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดในระดับประเทศ
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนตามคุณวุฒิ
  2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่คณะกำหนด
  3. สิทธิสวัสดิการต่างๆตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ