รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  18 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นท่ี่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต ท้้งนี้ต้องศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

   2.  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

   3.  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)           

   4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

    5. หากมีประสบการณ์ด้าน Data warehouse, Data Lake, AI หรือ เครื่องมือการจัดการ Big Data จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                  

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ Big Data
  2. มีความรู้เกี่ยวกับ Data Warehouse หรือ Data Lake
  3. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น PHP, SQL,JAVASCRIPT, NODEJS, AJAX เป็นต้น หรือมีคุณลักษณะที่สามารถรับการ พัฒนาทักษะดังกล่าว
  4. ศึกษา ระบบโรงพยาบาลของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทั้งส่วน Front และ  BackOffice ที่เกี่ยวข้องกับ Unstructured data ได้แก่ Free text, image
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. ร่วมประชุมกับหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ในเรื่องสารสนเทศประเด็นตัวชี้วัดต่าง ๆ  
  8. เป็นวิทยากรอบรมให้กับบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
  9. ปฏิบัติตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 และข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
  10. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น คณะกรรมการสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาล 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.สอบข้อเขียน (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ทางด้าน Data warehouse หรือ เครื่องมือการจัดการ Big Data)

  2.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :