รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานบริการการศึกษา )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  18 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

  การศึกษา  และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๒) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

  ๓) มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

  และโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้ดี หากมีความรู้โปรแกรมอื่นเพิ่มเติม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๔) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ข้อใดข้อหนึ่ง) ดังนี้

  ๔.๑) IELTS (Academic Module)     ระดับคะแนน  ๔    คะแนน     

  ๔.๒) TOEFL IBT (Internet  Based)  ระดับคะแนน  ๔๐     คะแนน     

  ๔.๓) TOEIC                                ระดับคะแนน    ๕๐๐     คะแนน     

  ๔.๔) MU GRAD Test                    ระดับคะแนน     ๔๘    คะแนน     

  ๔.๕) MU ELT                             ระดับคะแนน      ๗๐     คะแนน     

   ๕) มีความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการ หรือวางแผนการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  -
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  -
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ   

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปกติ/นานาชาติ) ครอบคลุมภารกิจด้านการจัดการศึกษา ด้านทะเบียนและประมวลผล และด้านเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล โดยมีหน้าที่ดังนี้

  1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลักของงานบริการการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานการศึกษา

  2.วิเคราะห์ภาระงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานบริการการศึกษา  รวมทั้งวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

  3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานด้านต่างๆของงานบริการการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์

  4.นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา และเสริมพลังทีมงาน ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรายบุคคล

  5.ดำเนินการให้เกิดการทำวิจัยสถาบันและการจัดการความรู้ตามนโยบายในงานบริการการศึกษา และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน       

  6.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

  7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท

  -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๓,๔๔o บาท

   (ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ในอัตรา ๒,๘oo บาทต่อเดือน)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :