รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  23 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 มิถุนายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  4 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์, การประชุมออนไลน์ และการดูแลโสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา, เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, โสตทัศนศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีอายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันสมัคร
  4. มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้โปรแกรมสร้าง Animation หรือสื่อการสอนได้
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินจัดทำสื่อการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาก่อนและหลังปริญญา
  2. ดำเนินการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ และ E-Learning ระบบ SELECx
  3. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน การประชุม อบรมผ่านระบบ Teleconference
  4. ถ่ายภาพ บันทึกวีดิทัศน์ บันทึกเสียงในกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของภาควิชาฯ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  5. วางแผนจัดหา เก็บรักษา และซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ของภาควิชาฯ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
  6. บริหารจัดการห้องเรียน ห้องประชุม การสอบ และการจัดอบรม รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้
  7. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ E-Learning ตามหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชาฯ
  8. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : การผลิตสื่อการสอน และเจตคติในการทำงาน
  สอบปฏิบัติ : การทำ Teleconference และสื่อประชาสัมพันธ์
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :