รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • เปิดรับสมัคร :
  30 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวไม้ ดอกไม้ประดับ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น) ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากส าเร็จ การศึกษาด้านพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ภูมิสถาปัตย์ การออกแบบจัดสวนหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะพิจารณา เป็นพิเศษ ๓. มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวไม้ ดอกไม้ประดับ ๔. สามารถสอนในรายวิชาทางด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ และการออกแบบจัดสวน ๕. สามารถท างานร่วมกับชุมชนได้ ๖. สามารถปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านการเรียน การสอน - ด้านบริการวิชาการและวิจัย - ด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอน (ประมาณ ๑๕ นาที) - การสอบสัมภาษณ์ - คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - ต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ อัตราเงินเดือน ๒๗,๐๔๐ บาท - กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล - สิทธิ์การรกัษาพยาบาลพนกังานมหาวิทยาลยั / การตรวจสขุ ภาพประจา ปี - ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  https://old-ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20220530142931_hr.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0822521583
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :