รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรเครื่องกล (ด้านวิศวกรรมในการดูแลระบบต่างๆ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 มิถุนายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  26 กรกฎาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตั้งแต่ 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน   40    ปี
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้ดี
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 2 ปี  ด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานระบบประกอบอาคาร

  หรือ ควบคุมงานปรับปรุงระบบวิศวกรรม

  • ศึกษา วิจัย พัฒนางานด้านวิศวกรรม เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลงานด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารในการปรับปรุง/บำรุงรักษาอาคาร
  • ออกแบบ/คำนวณ ควบคุม จัดทำ และประเมินโครงการทางด้านวิศวกรรม
  • จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)/ ราคากลางทางด้านงานระบบในการปรับปรุงพื้นที่
  • ควบคุมและดูแลบริษัท Out Source ในงานดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
  • จัดทำข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD หรือในลักษณะเดียวกันได้
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150 - 33,475 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-700-5000 ต่อ 1612, 1118, 094-362-4194
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :