รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริการสัตว์ทดลอง งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  16 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 มิถุนายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบงานด้านการเลี้ยงดูแลสัตว์ระหว่างการทดลอง ทดสอบ ภายใต้การควบคุม ดูแลของนายสัตว์แพทย์ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง (สัตว์ทดลอง ได้แก่ หนูเม้าส์ หนูแรท หนูตะเภา และกระต่าย) ดังนี้ 
     1.1 ดูแลให้น้ำ และอาหารสัตว์ทดลอง 
     1.2 เปลี่ยนวัสดุรองนอนสัตว์ 
     1.3 ทำความสะอาดชั้นวางกรง พื้นห้อง ประตู ผนังห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
     1.4 ทำความสะอาคที่ดักอาหาร ถังบรรจุอาหาร ถังบรรจุวัสดุรองนอน 
     1.5 ตรวจเช็คอุณหภูมิ ความชื้น ภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองตลอดจนความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปประจำวัน 
     1.6 ตรวจเช็คจำนวนสัตว์ในห้องสัตว์เลี้ยงทดลองที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับการดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง 
  2. เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในการประสานงานโครงการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย และการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs)เป็นต้น 
  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับดูแลประจำ ณ สถานที่ดำเนินการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :