รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  16 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 มิถุนายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมีใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
  5. หากมีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRel จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  6. หากสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดเตรียมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเภสัชวิทยา (เครื่องมือ สารเคมี และห้องปฏิบัติการ และดูแลความเรียบร้อยก่อนและหลังการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนด้านเภสัชวิทยา (หากสามารถเตรียมการทดลอง
  ที่ใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  2. ตรวจสภาพความเรียบร้อยของเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสารเคมีของภาควิชาให้อยู่ในความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
  3. ประสานงานกับอาจารย์และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ในการใช้เครื่องมือเพื่อทำวิจัยทางเภสัชวิทยา 
  4. พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของภาควิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย ให้สอดคล้องตามมาตรฐานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPRel) 
  5. ร่วมทำกิจกรรมคณะฯ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกคณะฯ 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการประจำปีของภาควิชา เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดูแลด้านงานเอกสารและประสานงานภายในภาควิชา การคุมสอบนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :