รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้อำนวยการกอง (กองกฎหมาย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกฎหมาย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  15 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย หรือดำรงตำแหน่งนิติกร ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านกฎหมาย ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ข้อ 2 ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
  ของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2556 ดังนี้

                              2.1 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
  ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคุณวุฒิพื้นฐานระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต หากมีวุฒิการศึกษาอื่นทางด้าน การบริหาร รัฐศาสตร์ หรือระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจะได้รับการพิจารณา
  เป็นพิเศษ

                              2.2 มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย หรือดำรงตำแหน่งนิติกร ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านกฎหมาย ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า

                               2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

                              2.4 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) หรือข้าราชการพลเรือน
  ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย

                                     กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

                              2.5 กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หรือมิได้เป็นบุคลากรตามข้อ 2.4 หากได้รับ
  การคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา

                              2.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร

                                      2.6.1 กรณีเป็นบุคลากรตามข้อ 2.4 ให้ยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
  ที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือรับรอง

                                      2.6.2 กรณีเป็นบุคลากรตามข้อ 2.5 ให้ยื่นหลักฐานการผ่านอบรมหลักสูตรนักบริหาร

                                                 2.6.3 กรณีผู้ได้รับคัดเลือกยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร จะแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก และให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

                         2.7 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

                              กรณีเป็นบุคลากรตามข้อ 2.4 ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป และกรณี
  เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามข้อ 2.5
  ต้องยื่นหลักฐานคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
  พ.ศ. 2560 ดังนี้

                                      - คะแนน IELTS (Academic Module)        ไม่ต่ำกว่า       3        คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)      ไม่ต่ำกว่า       29      คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL-ITP                               ไม่ต่ำกว่า       390    คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL-CBT                             ไม่ต่ำกว่า       90      คะแนน

                                      - คะแนน TOEIC                                     ไม่ต่ำกว่า       400    คะแนน

                                      - คะแนน MU GRAD Test                        ไม่ต่ำกว่า       36      คะแนน

                                      - คะแนน MU-ELT                                   ไม่ต่ำกว่า       56      คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกอง ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน มอบหมาย กำกับดูแลงานด้านกฎหมาย นิติกรรมและสัญญา งานวินัยและคดี งานยุทธศาสตร์และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน การตัดสินใจ ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีความซับซ้อน รวมทั้งวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
  2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน ผลงาน รวมทั้งการนำเสนอวิสัยทัศน์และการให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาและค่าประสบการณ์ พร้อมเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนด

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6390, 02-849-6296 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :