รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  27 มิถุนายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  18 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  18 สิงหาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  4. สามารถใช้โปรแกรม PHP หรือ ASP.NET , CSS, JavaScript, MS SQL SERVER  ได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างเป็นระบบ
  6. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความเข้ารู้ความเข้าใจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  8. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  9.  มีความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  10.  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน

  2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. การให้ความรู้และให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
  3. ออกแบบขั้นตอนการทำงาน
  4. ออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
  5. พัฒนาระบบสารสนเทศ
  6. ทดสอบการใช้งานและหาข้อผิดพลาด รวมถึงตรวจสอบและปิดช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
  7. ติดตั้งและแนะนำวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ
  8. อัปเดตเวอร์ชั่น Source Code ของแต่ละระบบเพื่อรองรับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และ/หรือ นำเสนอผลงาน และสอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  (การได้รับตามประกาศ ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

  เงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

  เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม

  ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)

  ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

  ตรวจสุขภาพประจำปี

  ประกันสังคม

  การตรวจหาเชื้อและการรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงาน Work from Home

  เงินรางวัลประจำปี

  สวัสดิการเยี่ยมไข้

  การส่งเสริมการศึกษาบุตร-บุตรเรียนดี

  สัมมนาบุคลากรประจำปี

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการเพิ่มเติม

  สวัสดิการเงินช่วยเหลือการจัดการศพ

  สวัสดิการเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมหรือประกอบพิธีทางศาสนา

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  การพัฒนาตนเองและการฝึกอาชีพ

  สวัสดิการลา (ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน/ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์/

                  ลาคลอด/ลาไปช่วยเหลือภรรยาหลังคลอด/ลาปฏิบัติธรรม/ลาศึกษา)

  รางวัลการปฏิบัติงานกรณีครบสัญญาจ้าง หรือเกษียณอายุงาน

  ใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

  รางวัลบุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (เป็นผู้แทนเสนอไปมหาวิทยาลัย)

  รางวัลแม่ดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (เป็นผู้แทนเสนอไปมหาวิทยาลัย)

  ทุนสนับสนุนการทำผลงานสำหรับบุคลากร

  อื่นๆ

 • หมายเหตุ :
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กำหนดการต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความมเหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  grad_edtech@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :