รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  6 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี / โท ทุกสาขา 
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริหารจัดการด้านการจัดตารางสอน ตารางสอบ (ล่าหรับ | จัดตารางสอน ตารางสอบ และสถานที่สอบ นักศึกษา) สถานที่สอน (ใน/นอกสถานที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. จัดระบบและบริหารจัดการในการประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสอน สถานที่ เรียน ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และ ห้องปฏิบัติการ MDL 3. กําหนดแผนในการจัดประชุมที่ขุดข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ทําคะแนน ประจําภา” ปีการศึกษาดําเนินการทําชุดข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และ | ทําคะแนนได้ตามกําหนด

  3.กําหนดแผนการจัดประชุมพิจารณาผลการศึกษา สรุปผล การศึกษารายวิชาประจําภาคนปีการศึกษา รายภาค - การศึกษา รายปี ส่งผลการศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูลคณะ/ มหาวิทยาลัย จัดทํารายงานสถิติการศึกษาประจําปี

  4.กําหนดแผนการประชุมประจําปีเพื่อพัฒนารายวิชา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

  5.จัดทําเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ

  6.ตรียมความพร้อมสําหรับ e-learning ของรายวิชา

  7.ดําเนินการจัดการสอนและบันทึกผลการสอบ 9. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  8.ปฏิบัติงาน บริหารจัดการและประสานงานด้านการจัดตารางสอน ตารางสอบ สถานที่สอน สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในหลักสูตร กําหนดแผน ในการจัดประชุมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรการศึกษา (ดูแลรับผิดชอบในรายวิชาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 1 RAGE102, | BID

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :