รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเวชสถิติ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการให้รหัสโรค, พยาบาล, สาธารณสุข จะพิจารณาเป็นพิเศษจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขา เวชสถิติ 
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเวชสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย การรักษาพยาบาล และการวิเคราะห์โรค ทําการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขสถิติคนไข้ สถิติโรค สถิติการบําบัดรักษาและผ่าตัด สถิติการชันสูตรโรค สถิติการจ่ายยา สถิติ การเอ็กซเรย์ และสถิติอื่นๆ ของโรงพยาบาล และหน่วยงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับและปฏิบัติงานที่ Clinical Research Center)

  1. รวบรวมข้อมูลวิจัย และวิเคราะห์ ทางสถิติใน 

  บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดเก็บ | ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล โครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 

  ข้อมูลทางสถิติได้อย่างถูกต้อง 

  ตามโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ 2. เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติที่ 

  1 และ 2 เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 

  3. จัดทํารายงานระเบียบวิธีวิจัย ผลการศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อให้ใช้ประกอบในการเขียนงานวิจัย 

  จัดทํารายงาน ผลการศึกษา ทดสอบ ที่ | เกี่ยวข้องกับการเขียนงานวิจัย 

  ความถูกต้องของข้อมูล และรายงานที่ใช้ ประกอบการเขียนวิจัย 

  4. ให้คําปรึกษา และแนะนํา ในการจัดทําโครงการวิจัยและ การปฏิบัติงานแก่อาจารย์แพทย์ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบัณฑิตศึกษา 

  การให้คําปรึกษา และแนะนําในการจัดทํา | จํานวนครั้งและร้อยละความพึงพอใจของ โครงการวิจัยให้แก่ อาจารย์ แพทย์ นักศึกษา | ผู้รับบริการ 

  5. ประสานงาน ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอก 

  ประสานงาน ชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ระหว่างทีมงาน และหน่วยงานต่างๆ 

  จํานวนครั้งและร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 

  จํานวนครั้งและร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 

  6. ให้บริการวิชาการ เช่น สอนวิธีการคํานวนและใช้ชีวสถิติ | บริการวิชาการความรู้ด้านสถิติ การทํา ในการทําวิจัย ให้ความรู้ด้านการจัดทําโครงการวิจัย เป็น | โครงการวิจัย ให้แก่ผู้สนใจ ต้น แก่อาจารย์แพทย์ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ บัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ 

   7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสถิติ, พยาบาล, คณิตศาสตร์, เวชสถิติ (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440  บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :