รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักบริหารงานวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  การประสานงานกับแหล่งทุนวิจัยภายนอกหรืออย่างน้อย 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี - โท สาขา อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / มนุษย์ศษสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ และ ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ แจกจ่ายเอกสาร และงานรวบรวมข้อมูลของโครงการวิจัย ปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการวิจัย เช่น การเสนอทุนวิจัย ประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวิจัยและขอทุนวิจัยกับแหล่งทุนวิจัยภายนอก รวมทั้งประสานงานกับทาง สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี งานเลขานุการและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (เพื่อรองรับ clinical research Center)

  1.1 อํานวยความสะดวกและดําเนินการด้านเอกสารในการ จัดทําเอกสารงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ จํานวนและคุณภาพของการจัดทําเอกสารการเงิน หาทุน เสนอขอทุนวิจัย เบิก-จ่าย จัดซื้อจัดหาวัสดุ การบัญชี งานพัสดุ และจัดพิมพ์ ครุภัณฑ์ในโครงการวิจัย ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลโครงการวิจัยและเสนอ

  1.2 แจกจ่ายเอกสาร และงานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 1 มีฐานข้อมูลโครงการวิจัยและการเสนอขอทุน 

  โครงการวิจัย บริหารจัดการเกี่ยวกับการเสนอทุนวิจัย วิจัยของอาจารย์แพทย์ในสถาบัน ขอทุนวิจัยของอาจารย์แพทย์ในสถาบัน ของอาจารย์แพทย์ในสถาบัน

  1.3 ประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวิจัยและขอ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ | จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยืนขอทุนวิจัย และ ทุนวิจัยโดยเฉพาะกับแหล่งทุนภายใน/ภายนอก ทําหน้าที่เป็น point of contact ของแหล่งทุน ความพึงพอใจในการให้บริการประสานงานยื่น มหาวิทยาลัย และคณะ ภายใน/ภายนอกได้ 

  ข้อเสนอโครงการวิจัย

  1.4 ประสานงานเกี่ยวกับดําเนินการขอจริยธรรม จัดทําเอกสารได้ถูกต้องและมีความราบรื่นในการ จํานวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขอจริยธรรมการวิจัย โครงการวิจัย การแก้ไขร่างวิจัย และการส่งตีพิมพ์ ดําเนินงานโครงการวิจัย และจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

  1.5 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆภายในคณะ จัดทําเอกสารได้ถูกต้องและมีความราบรื่นในการ | ความพึงพอใจในการดําเนินการทั้งจากอาจารย์ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในเรื่องการ ดําเนินงานโครงการวิจัย แพทย์ หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ ดําเนินงานวิจัย ขอทุนและการเบิกจ่ายทุนต่างๆ 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :