รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้าน ceแculture, PCR, ELISA และ flow cytometry (Experience) ด้าน มีประสบการณ์ช่วยดูแลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ทักษะพื้นฐานทั่วไป
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ / โทโนโลยี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word Excel Powerpoint)
  • สืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย Internet  ระบบสารสนเทศ  และสามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้.
  • ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และการแก้ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ หรือเพื่อการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อ

   

  1. ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ สถิติ ผลงานวิจัยและผลการศึกษา ทดสอบ และ จํานวนและคุณภาพของผลงานวิจัยและรายงาน จะทําการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกําหนดหัวเรื่องในการ | วิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย ผลการศึกษาในโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ทําวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาข้อมูล ช่วยนักวิจัย ระดับสูงศึกษาค้นคว้าวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทํา รายงานผลการศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อให้ การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่กําหนด 

  2. ดูแลเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย เช่น เครื่องวิเคราะห์ จํานวนเครื่องมือที่รับผิดชอบ จํานวนครั้งและ เซลล์แบบอัตโนมัติ เครื่องถ่ายภาพจากเซลล์ตัวอย่างที่มี เครื่องมือได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อม | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ชีวิต เครื่องบดเนื้อเยื่อตัวอย่าง และจัดเตรียมตัวอย่าง ใช้งาน จัดเตรียมตัวอย่างให้พร้อม ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา จํานวนครั้งและร้อยละความพึงพอใจของ แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ | การให้คําปรึกษาด้านการวิจัยแก่เจ้าหน้าที่  ผู้รับบริการ แก่นักศึกษาแพทย์และบัณฑิตศึกษา และนักศึกษา

  4. ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด การบริการวิชาการความรู้ด้านการวิจัยที่มี จํานวนครั้งและร้อยละความพึงพอใจของ ความรู้ทางด้านการวิจัย รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง | ประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ ต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

  5. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ | มีระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลทาง | จํานวนครั้งของการเผยแพรข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก | วิชาการเกี่ยวกับการวิจัย เกี่ยวกับการวิจัยในสื่อต่างๆ หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และ สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Word และ Excel 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาโท  23,440  บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :