รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายอุปกรณ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกายอุปกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจวัด ประเมินความพิการ ให้การวินิจฉัยเพื่อออกแบบ และประดิษฐ์ กายอุปกรณ์เสริมลําตัว แขน ขา แผ่นรองเท้า และรองเท้าชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับความพิการแต่ละกรณี ใช้ทดแทนส่วนของร่างกายที่ สูญหาย หรือบกพร่องเกี่ยวกับระบบประสาท กล้ามเนื้อ และกระดูก ตลอดจนการตกแต่ง ตัดแปลง แก้ไข เสริมแต่ง สวมใส่ และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการ ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละกรณี ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข สมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

  1. ตรวจประเมินผู้ป่วยเพื่อการรักษาหรือแก้ไขความผิดปกติ ด้วยกายอุปกรณ์ ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมเวช ศาสตร์ฟื้นฟู

  2. ออกแบบกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

  3. วัดขนาด หล่อแบบ และเลือกวัสดุเพื่อผลิตหรือประกอบ กายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยประสานงานภายใน และ ภายนอกหน่วยงาน 4. นํากายอุปกรณ์มาสวมใส่ให้ผู้ป่วย และปรับแก้ไขให้ สามารถใช้รักษาหรือแก้ไขความผิดปกติได้อย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการกายอุปกรณ์

  5. ติดตามผลการรักษาด้วยกายอุปกรณ์ และให้คําปรึกษา หรือแนะนําเกี่ยวกับกายอุปกรณ์

  6. ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ที่ชํารุดหรือปรับปรุงกายอุปกรณ์ให้มี | ความทันสมัยเพื่อรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  - ให้การรักษาได้ถูกต้อง ปลอดภัยตาม - ผลลัพธ์การรักษา คุณภาพการบริการ 

  มาตรฐานวิชาชีพ ของหน่วยงานกายภาพบําบัด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท  
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท  
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ  
  • สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :