รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล ((งานพัฒนาคุณภาพด้าน IC หรือ ด้านการควบคุมการติดเชื้อ))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 มกราคม 2513
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ ด้านงานการพยาบาล 3 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ร่วมกําหนดและทบทวนนโยบายร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและ ร่วมกําหนดนโยบายร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  2. สามารถถ่ายทอดและสอนงานแก่ผู้อื่นได้  เฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  3.ข้อมูลเพื่อใช้ในงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ห้คําแนะนําแก่ทีม ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ในระยะเวลาที่กําหนด จัดอบรมให้แก่พนักงานเก่าและใหม่ของโรงพยาบาลทุกปี 

  4.ประยุกต์และออกแบบกระบวนการร่วมกับหน้างาน ดูแลสุขภาพพนักงาน ได้แก่ วัคซีน เข็มทิ่มตํา การควบคุมสุขาภิบาลอาหารของผู้ป่วยด้านป้องกันการติดเชื้อ เก็บรวบรวมข้อมูล การเฝ้าระวัง และการสํารวจอัตราความชุกโรค ได้อย่างเหมะสมและถูกต้อง ติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อให้ได้ตัวชี้วัดและอัตราการติดเชื้อที่ถูกต้อง

  5. ประสานงานการจัดประชุม ของคณะกรรมการ และทันตามระยะเวลาที่กําหนด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ป่วย ได้แก่ติดเชื้อในโรงพยาบาล เชื้อดื้อยา และชุมชนใกล้เคียง พนักงานของโรงพยาบาล สิ่งแวดล้อมสอบบการระบาดของโรคติดเชื้อ เพื่อวางแผนการยับยั้งการระบาดได้ อย่างยิ่งและทันต่อเหตุการณ์ รวบรวมข้อมูล และทํารายงานโรคติดต่อเพื่อส่งให้องค์กรภายนอกของรัฐ ได้อย่างถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กําหนด

  6.ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อเพื่อวางแนวทางส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

  7.ติดตามดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุม โรคติดเชื้อ ทั้งบริเวณอาคารทั่วไป และบริเวณที่มีการก่อสร้างให้ถูกต้อง

  8.ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อทั้งในและนอกประเทศ เพื่อ รายงานต่อทีมคณะกรรมการและสายบังคับบัญชาได้ทันท่วงที

  9. มีส่วนร่วมในการทําวิจัยโครงการต่างๆ ของงานป้องกันและควบคุม การติดเชื้อและหน่วยงานอื่น 10.เป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะทํางานต่างๆ ของคณะฯ หรือหน่วยงานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • ตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม 
  • ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000  บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,500 บาท 
  • ค่าอาหาร 660 บาท 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :