รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  27 กรกฎาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา

  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่า   
      สำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ – ใบสด.๘)

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี

  4. มีความสามารถในบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปผล

     การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานการประชุม

  5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  6. มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น ขยัน อดทน เสียสละ มีความละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี สามารถ 
     ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้

  7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาในบางช่วงเวลาได้

  8. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

  9. มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

  10. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  11. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
      นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 433 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน    หรือ

                TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน    หรือ

                MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน     หรือ

                MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการศึกษา เช่น จัดประชุม ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

  2. บริหารจัดการโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ การจัดอบรมภาษาอังกฤษ เข้มข้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี, การรายงานผลสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี, การจัดสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT Computer-based Examination, การจัดสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT Internet-based Examination และการรายงานผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

  3. ปฏิบัติงานคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
  กองบริหารการศึกษา

  4. ปฏิบัติงานการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองบริหารการศึกษา

  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4575 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :