รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ สนับสนุนพันธกิจ
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาพยาบาล 1 ปีขึ้นไป    
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)   
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล           
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาพยาบาล 1 ปีขึ้นไป                  
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติการตรวจการนอนหลับตรงตามมาตรฐานและแผนการรักษา    
  2. ให้บริการตรวจด้วยอุปกรณ์เพิ่มพิเศษในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ถูกต้องตรงตามแผนการรักษา และมาตรฐานสากล    
  3. ให้ด้านการใช้เครื่องCPAP ภายหลังการรักษาอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง             
  4. ช่วยแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในขณะปฏิบัติตรวจการนอนหลับร่วมกับการทำ CPAP titration หรือ Oxygen titration ให้ถูกต้อง แม่นยำ ตามมาตรฐานสากล      
  5. ช่วยแพทย์ในการประเมินปัญหาและอาการของผู้ป่วยในขณะปฏิบัติตรวจการนอนหลับ     
  6. ช่วยแพทย์ประเมินปัญหาและอาการของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจการนอนหลับแบบพกพา               
  7. ช่วยแพทย์ในการตรวจสอบข้อมูลและอ่านผลข้อมูลการตรวจการนอนหลับเบื้องต้น ก่อนแพทย์ review และ report ส่งผล  ช่วยแพทย์ในขณะตรวจผู้ป่วยที่หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์                        
  8. ดูแลควบคุม การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน สะอาด ปราศจากเชื้อ        
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :

  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000  บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 1,500 บาท 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :