รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโภชนาการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 มิถุนายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านงานโภชนาการบริการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ,โภชนวิทยา ,คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • กำหนดรายการอาหารที่มีการบริการของฝ่ายฯ ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • กำกับดูแลการเตรียม และผลิตอาหารให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
  • สำรวจราคากลาองของสินค้า เพื่อบริหารจัดการในการจัดซื้อ จัดจ้าง
  • นำข้อมูลทางสถิติมาแปลผล เพื่อบริหารจัดการในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
  • บริหารจัดการต้นทุนการผลิต และกำหนดราคาของอาหารที่บริการ
  • ควบคุม และตรวจเช็คความสะอาดของพื้นที่ผลิตและบริการให้ถูกสุขลักษณะ และสุขาภิบาลอาหาร ตามระบบคุณภาพ
  • แก้ไข และติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำวัน และมีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
  • ทดลองสูตรอาหารต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายคณะฯ และเป็นไปตามหลักโภชนาการ โภชนบำบัด และจัดทำเป็นตำรับมาตรฐาน
  • เผยแพร่ / สอน/ ให้ความรุ้/ ให้คำปรึกษา ทางด้านโภชนาการ
  • ผลิตสื่อ มีส่วนร่วมในงานวิจัยทางด้านโภชนาการ
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน และพัฒนากิจกรรมด้านคุณภาพของฝ่ายฯ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ :

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :