รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ทันตแพทย์ (บริการทันตกรรม)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ทำงานด้านทันตกรรม 3 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม และpostgrad ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานด้านทันตกรรม 3 ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   1. งานด้านการบริการ 

  1.1 ให้มีบริการรักษาทันตกรรมแก่ผู้ป่วยทั่วไปที่มีโรคทางระบบและไม่มีโรคทางระบบ 

  1.2 ให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เช่น โรคเลือดออก ง่ายหยุดยากทางพันธุกรรมโรคหัวใจ 

  1.3 ให้การบริการด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วยภายใต้การ ดมยาสลบ 

  1.4 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาด้านทันตกรรมใน แผนกที่ได้รับมอบหมาย 

  1.5 ให้คําแนะนะ ให้ความรู้ทางด้านทันตกรรม 

  1.6 บันทึกเวชระเบียน ข้อมูลคนไข้เพื่อบริการที่มี คุณภาพ 

  1.7 ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆได้


  2. ด้านการศึกษา 

  2.1 เข้าร่วมประชุม และกิจกรรมวิชาการของแผนกที่ ได้รับมอบหมาย และของโรงพยาบาล 

  2.2 สามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ได้ เช่น พยาบาล นักศึกษาแพทย 

  2.3 เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ เป็นผู้คิด | ริเริ่มการดําเนินการด้านวิจัยต่าง ๆ 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือน 24,140 บาท ขึ้นไป ตามคุณวุฒิ และวุฒิบัตรฯ  +ค่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง + เงินเพิ่มพิเศษ + ค่าพ.ต.ส. + เงินลักษณะพิเศษ
   ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :