รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (งาน Clinical Performance Center )
 • จำนวน :
  6 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งาน Clinical Performance Center อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  การพยาบาล
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)   
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล           
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาพยาบาล 1 ปีขึ้นไป                  
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านการเรียนการสอนในส่วนของInternal Humnan Patient Simulation and Skl lab

  1.1 จัดเตรียมหุ่นจำลองทุกประเภทให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  1.2 มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของหุ่นจำลองและเข้าใจคู่มือการดูแลหุ่นจำลองที่มีอยู่ในศูนย์

  1.3 สามารถตั้งข้อมูลชุดคำสั่งให้แก่หุ่นจำลองตามความต้องการเฉพาะของวิทยากรและหัวข้อการอบรม

  1.4 ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้หร้อมใช้งานอยู่เสมอและตลอดช่วงการอบรม

  1.5 บำรุงรักษาหุ่นจำลองทุกประเภทและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถจัดการดูแลเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง

  1.6 ติดต่อ เตรียม ตรวจสอบสถานที่ ให้พร้อมสำหรับการจัดอบรม

  1.7 สามารถจัดเตรียมและให้คำแนะนำผู้สอนในการใช้อุปกรณ์ประกอบสถานการณ์เพื่อความสมจริงในระหว่างการเรียนการสอน

  1.8 จัดเตรียมตารางการสอนทั้งปีร่วมกับอาจารย์แพทย์

  1.9 เป็นผู้ช่วยอาจารย์และวิทยากรในการเรียนการสอนหัวข้อต่างๆ

  1.10 ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านต่างๆ

  1.11 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ตามที่ใต้รับมอบหมาย

  1.12 ประสานงานกับอาจารย์แหทย์ และบุคลากรที่จะมาเป็นวิทยากรทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล

  1.13 รวบรวมการประเมินผลหลักสูตร และสถิติต่างๆ ติดตามการประเมินผล

  1.14 จัดทำโครงการ/ขออนุมัติการจัดฝึกอบรมต่างๆ/ประสานงานการดำเนินงานหร้อมการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมดังกล่าว

  1.15 ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานอื่นๆภายในคณะฯ

  1.16 จัดอบรมให้กับบุคลากรอื่นภายนอกคณะฯตามที่ด้รับมอบหมาย

  1.17 จัดทำเอกสารรายงายผลงานของหน่วยงานทั้งปี
   

  2. งานด้านบริหาร

  2.1 งานพัสดุ เบิก/จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ และตรวจสอบการเบิก

  2.2 ทำงบประมาณประจำปี ติดตาม/ช่วยประสานงาน

  2.3 ทำบัญชี ตรวจสอบรายรับรายจ่ายของหน่วยงาน

  2.4 เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนหรือทำกิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

  3. งานด้านการศึกษาและวิจัย

  3.1 ช่วยเก็บและรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย

  3.2 ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ทำงานวิจัยและรวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่ใด้ขอความร่วมมือมา

  4. งานด้านอื่นๆ

  4.1 ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ใด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :

  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • ค่าตอบแทนทักษะพิเศษ 3500 บาท 
  • เงิน พ.ต.ส. 2500 บาท 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :