รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรเครื่องกล (ตามวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย  อายุไม่เกิน  35  ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรเครื่องกล
  3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  4. สามารถปฏิบัติงานเวร/นอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานตามวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ประเภทติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม กำหนดคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
  2. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลตามที่ฝ่ายวิศวกรรมบริการดำเนินการ
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบข้อเขียน
  3. สอบปฏิบัติงาน 3 - 5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :