รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  14 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง Thai Government Procurement (EGP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หากจบสาขานิติศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร
  3. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รักการเรียนรู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  5. สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้ Internet  E-mail และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  6. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  มีความกระตือรือร้น  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  7. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง Thai Government Procurement (EGP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานจัดซื้อจัดจ้าง งานการซื้อ การจ้าง การเช่า การแลกเปลี่ยน : จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท), จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือขอบเขตของงาน, จัดทำและเปิดเผยราคากลาง, จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง, เผยแพร่ประกาศเชิญชวน, พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ, รายงานผลการพิจารณา, เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, แจ้งผลการยื่นข้อเสนอ
  2. งานการทำสัญญาและหลักประกัน : ทำสัญญา/ข้อตกลง
  3. งานการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ : แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง, แจ้งการปรับและสงวนสิทธิ์, ตรวจรับพัสดุ, งดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา/ข้อตกลง, บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี                         15,000บาท                  

  การรักษาพยาบาล  สิทธิจากกองทุนประกันสังคม

  สวัสดิการอื่น ๆ ของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  08 9811 1402 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :